ข้อมูลเกี่ยวกับเขต

แผนที่

img

ประวัติความเป็นมา

ป่าดอยเชียงดาว แต่เดิมเป็นป่าที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขาสูงชัน ประกอบด้วย เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน อุดมไปด้วยป่าดงดิบเขาและป่าหลายประเภท รวมถึงมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,225 เมตร ปกติแล้วยอดดอยหลวงเชียงดาวจะถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกหนาทึบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวและฤดูฝน สภาพดิน ฟ้า อากาศทั่วไปจะหนาวเย็นตลอดฤดูหนาวและฤดูฝนอากาศชื้นพอประมาณ ฤดูร้อนในช่วงเวลากลางวันอากาศจะร้อน แต่ตอนกลางคืนสภาพอากาศจะหนาวเย็น ในเวลาต่อๆ มาได้มีชาวเขาเผ่าต่างๆ ทั้งในประเทศและข้างเคียงได้เข้ามาอยู่อาศัย ทำการแผ้วถางป่า ตัด ฟัน โค่นล้มไม้ลงเป็นจำนวนมาก กรมป่าไม้จึงได้เข้าดำเนินการจัดการ โดยกำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 537 (พ.ศ. 2516) ออกความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และได้วางโครงการจัดเป็นป่าสัมปทานไม้สักให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2515 และเป็นป่าสัมปทานไม้กระยาเลยบริษัททำไม้เชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2516 จึงเป็นเหตุให้ป่าไม้บริเวณป่าดอยเชียงดาวถูกตัดฟัน โค่นล้ม และถูกบุกรุกแผ้วถางลงอีกเป็นจำนวนมากทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2518 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้ป่าเชียงดาวเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้นที่ 1 ห้ามมิให้สำรวจคัดเลือกตีตราไม้รวมถึงกรอนุญาตใดๆ โดยเด็ดขาด ด้วยสาเหตุที่ป่าเชียงดาวมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน มีสภาพป่าหลายชนิดหลายประเภท ทั้งป่าเต็งรัง ป่าสน และป่าทุ่งหญ้า จึงมีสัตว์นานาชนิด นานาพันธุ์บางชนิดเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์อาทิ กวางผาและเลียงผา ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และแหล่งหลบซ่อนป้องกันภัยของสัตว์ป่าอยู่อย่างสมบูรณ์ และสภาพป่าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ถูกชาวเขาและทั้งชาวบ้านเข้าไปบุกรุก แผ้วถาง และโค่นล้มต้นไม้อย่างหนัก ทำให้ในปี พ.ศ. 2519 กรมป่าไม้โดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่าได้จัดส่งนักวิชาการป่าไม้เข้าไปทำการสำรวจสภาพป่าและดำเนินการตามลำดับขั้นตอนให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จนกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2521 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณป่าเชียงดาว ซึ่งครอบคลุมท้องที่ตำบลเชียงดาว ตำบลแม่นะ ตำบลเมืองงาย ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว ท้องที่ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง และบางส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 521 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 325,625 ไร่ เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยเรียกว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ หน้า 19 – 21 เล่มที่ 95 ตอนที่ 87 วันที่ 24 สิงหาคม 2521


ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ จดถนนสายแม่จา-เวียงแหง ลำห้วยแม่แตะ และอุทยานแห่งชาติผาแดง

ทิศตะวันออก จดตำบลเมืองงาย ตำบลเชียงดาว ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว

ทิศใต้ จดลำห้วยแม่นะ ห้วยแม่กอกน้อย และสบห้วยแม่กอก ลำน้ำแม่แตง

ทิศตะวันตก จดลำห้วยแม่แตะ ลำน้ำแม่แตง และตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว

img